Erfgoedplatform

De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92. De geldprijs van €25.000 wordt beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. 

LEDEN ERFGOEDPLATFORM VAN KUNSTEN ’92

Met de volgende organisaties uitgebreid tot het Erfgoedplatform Plus (t.b.v. Europees Erfgoedjaar):

Aan de wieg van het platform staat Kunsten ’92. Dit is de belangenorganisatie voor de hele kunst-, cultuur- en erfgoedsector, met 390 leden uit alle disciplines; theaters, musea, orkesten, toneel- dansgezelschappen, kunstenaarsorganisaties, erfgoedorganisaties, brancheorganisaties en fondsen. In 2009 bleek dat ook de erfgoedsector behoefte had aan een gezamenlijke lobby en zijn enkele aangesloten erfgoedorganisaties bijeengekomen in een eigen platform. Inmiddels bestaat het Erfgoedplatform uit leden uit alle hoeken: roerend en onroerend materieel erfgoed, als ook immaterieel erfgoed (zie kader). De BNG Bank Erfgoedprijs als stimulering voor goed gemeentelijk erfgoedbeleid werd geïntroduceerd en bij verkiezingen zijn beleidsagenda’s over erfgoed opgesteld. Momenteel bereidt het Erfgoedplatform een erfgoedbeleidsagenda voor met het oog op de landelijke verkiezingen in 2017.

De leden van het Erfgoedplatform komen twee keer per jaar bijeen om bij te praten over actualiteiten binnen hun organisaties en bredere maatschappelijke tendensen die raken aan erfgoed. Wanneer daar behoefte toe wordt gevoeld, kunnen leden van het Erfgoedplatform ook tussentijds bijeenkomen om gezamenlijk te reageren op maatschappelijke en politieke actualiteiten. De platformleden houden elkaar via de mail op de hoogte als zij initiatieven nemen rondom beleidsbeïnvloeding of als zij incidenten, ‘brandhaarden’ en interessante ontwikkelingen signaleren die aandacht van het Erfgoedplatform behoeven.

Kunsten ’92 heeft de afgelopen jaren verschillende Erfgoedagenda’s gemaakt: voor gemeenteraadsleden, het college van B&W en voor gedeputeerden en de leden van Provinciale Staten. Ze geven beiden vier concrete aanbevelingen over hoe provincies en gemeenten de waarde(n) van hun erfgoed optimaal kunnen benutten.

Bekijk de agenda’s:

Meer informatie vindt u op www.kunsten92.nl